Konsultat e perfunduara


1 2
Institucioni spozorisues ↑↓ Titulli i dokumentit ↑↓ Faza e konsultimit ↑↓ Data e nisjes se konsultimeve ↑↓ Data e perfundimit te konsultimeve ↑↓
Ministria e Shëndetësisë Bordi i Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Pr... 1 17.04.2015 06.05.2015
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal DRAFT- KONCEPT DOKUMENTI PËR HARTIMIN E PROJEKTLI... 1 16.04.2015 06.05.2015
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë KONCEPT DOKUMENTIN PËR FUSHËN E THEMELIMIT TË F... 1 21.04.2015 12.05.2015
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë KONCEPT DOKUMENTIN PËR LIGJIN E SHËRBIMEVE 1 04.05.2015 22.05.2015
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Koncept-Dokumentin për Kryeqytetin e Republikës ... 1 01.04.2015 21.04.2015
Ministria e Financave LIGJI PËR SIGURIMET 1 08.04.2015 28.04.2015
Ministria e Shëndetësisë Mbi fushëveprimin e Komisionit për Vlerësimin e... 1 17.04.2015 06.05.2015
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal PROJEKT RREGULLORE (QRK) Nr. 00/2015 PËR SHQYRTIM... 1 09.06.2015 30.06.2015
Ministria e Drejtësisë Projekt Udhëzimin Administrativ për metodat e in... 1 13.03.2015 02.04.2015
Ministria e Zhvillimit Ekonomik PROJEKT- UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr.../2015 ... 1 22.05.2015 19.06.2015
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës PROJEKTLIGJ PËR AKTET NORMATIVE 1 14.04.2015 05.05.2015
Ministria e Drejtësisë PROJEKTLIGJI PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SE... 1 09.04.2015 30.04.2015
Ministria e Punëve të Brendshme PROJEKTLIGJI PËR AUDITORIN E PËRGJITHSHËM DHE Z... 1 04.05.2015 22.05.2015
Ministria e Drejtësisë PROJEKTLIGJI PËR MJEKËSINË LIGJORE 1 08.05.2015 29.05.2015
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIG... 1 06.07.2015 27.07.2015
Ministria e Financave Projektligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe ... 1 15.04.2015 06.05.2015
Ministria e Drejtësisë Projektligjin për Kompensimin e Viktimave të Kri... 1 19.03.2015 31.03.2015
Ministria e Drejtësisë Projektligji_per_Avokatin_e_Popullit_shkurt_2015 1 02.03.2015 23.02.2015
Ministria e Administratës Publike PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. XX/2015 PËR LLO... 1 17.03.2015 07.04.2015
Ministria e Administratës Publike PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. XX/2015 PËR UEB... 1 13.03.2015 03.04.2015
1 2