Zyra e Kryeministrit e ka aktivizuar Platformën Online për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike përmes përfshirjes së autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatave të shoqërisë civile dhe partnerëve të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Për të shkuar tek ajo ueb faqe kliko KËTU.

Ueb aplikacioni i konsultimeve publike